Cart0

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-“Webwinkel” : Like4you.nl, ingeschreven onder KVK nummer 56287801.
-“Afnemer”: de (potentiële) afnemer van producten, zaken en/of diensten van Like4you.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – Overeenkomst
Artikel 5 – Levertijd
Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst
Artikel 7 – Opzegging / Ontbinding
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – De Prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Dienst voorwaarden
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Gebreken ; Klachttermijn
Artikel 17 – Toepasselijk recht

Artikel 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Like4you.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Like4you.nl
Bedrijfsnaam: Merweb
KvK-nummer: 56287801
Btw-identificatienummer: NL001.725.885B09
Indien de activiteit van Like4you.nl is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
– De gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien Like4you.nl een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gemaakte offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Like4you.nl , tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
  2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Like4you.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  4. Like4you.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  5. Afwijkingen van, en aanvullingen op, enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Like4you.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
  6. De merken en labels zijn vastgelegde handelsmerken van hun eigenaren. De Facebook-duim en andere iconen zijn niet van Like4you.nl, maar zijn geregistreerde handelsmerken van Facebook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de Like4you.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Like4you.nl en haar klanten. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Like4you.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als Like4you.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Like4you.nl niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen (indien van toepassing);
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;
– de wijze waarop de Afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraanLike4you.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
  2. Like4you.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht / bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht en / of bestellen kosteloos te annuleren.
  3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Like4you.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Levertijd

 1. Alle door Like4you.nl genoemde (levering) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Like4you.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een precieze termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Like4you.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
  2. Overschrijding van de door Like4you.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
  3. In geval Like4you.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Like4you.nl op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
  4. Bij overschrijding van de maximale levertijd met 14 werkdagen, op de schatting van het aangegeven aantal dagen van de leveringsduur te vinden onder ‘Facebook Likes Kopen’ heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Like4you.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 5 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Like4you.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
  3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Like4you.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Like4you.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
  4. In afwijking van lid 3 zal Like4you.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Like4you.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Like4you.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
  2. De vorderingen van Like4you.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Like4you.nl ter kennis gekomen omstandigheden Like4you.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien Like4you.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  3. In de hierboven genoemde gevallen is Like4you.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Like4you.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8a. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer.
  2. Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Like4you.nl retourneren, conform de door Like4yo.nl u verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8b. Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door Like4you.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Like4you.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Like4you.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Like4you.nl dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Conformiteit en garantie

Like4you.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Like4you.nl in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of een alternatief aanbiedt die aansluit bij de wensen van de klant. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten (verzendkosten heeft Like4you.nl niet).
 2. Like4you.nl kan niet garanderen en bepalen dat de likes bestelde likes voor een bepaalde tijd blijven staan. Hierover hebben wij geen zeggenschap en kunnen we dus ook niks garanderen.
 3. Like4you.nl is niet aansprakelijk voor schade aangericht door accounts die geblokkeerd worden i.v.m. onze geleverde producten.

Artikel 11. Levering en uitvoering

Like4you.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Like4you.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 180 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Like4you.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Like4you.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Afnemer bij Like4you, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wij leveren social media producten uitsluitend aan particulieren. Wij leveren niet aan bedrijven of zakelijke gebruikers.

Artikel 12. Duurtransacties

De Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie (3) maanden.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal drie (3) maanden bedragen.

Artikel 13. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. Daarna zal de bestelling worden verwerkt en het afronden van de bestelling beginnen.
In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft Like4you.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14. Dienst voorwaarden

De diensten worden aangeboden onder de voorwaarden zoals vermeld op de pagina van de desbetreffende dienst.
Niet Levering
De Afnemer krijgt zijn / haar geld terug in geval van een onmogelijkheid van leveren door deze website binnen een termijn van 180 dagen. Dit houdt ook in de dat de Afnemer akkoord gaat met het geven van de volledige beheerders-rechten voor de levering. Het aankoopbedrag wordt na deze periode, of wanneer definitieve leveringsonmogelijkheid optreed, gestort op uw rekening. Eventuele reeds geleverde diensten worden verrekent met het terug te betalen bedrag.
Annulering klant
Wordt de bestelling door de Afnemer geannuleerd nadat maatwerk diensten (diensten specifiek gericht op het sociale profiel van de Afnemer zoals o.a. Facebook likes) is er alleen in uitzonderlijke gevallen een (volledige) terugbetaling mogelijk. Het niet verlenen van rechten wordt ook gezien als annulering door de Afnemer zoals bedoeld in de vorige paragraaf.

Artikel 15. Overmacht

 1. Indien Like4you.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Like4you.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
  3. Like4you.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Like4you.
  2. Indien een klacht gegrond is zal Like4you.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Like4you.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
  2. Gebruik van deze website en bestelling van onze diensten betekent dat u deze voorwaarden accepteert.